Privacy

IT4Hire Privacy Verklaring

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Verwerkingsdoeleinden
  3. Rechtsgrond
  4. Persoonsgegevens
  5. Persoonsgegevens bewaren
  6. Automatisch gegenereerde informatie
  7. Gegevens verstrekken aan derden
  8. Jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen
  9. Wijzigingen Privacy Verklaring

1. Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het verzamelen van gegevens is voor ons altijd cruciaal geweest om IT-ers en opdrachtgevers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig om met deze gegevens. We willen alle betrokkenen een goed beeld hebben van hoe wij als organisatie met jouw gegevens omgaan. Daarom hebben we deze Privacy Verklaring opgesteld. IT4Hire B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd in Delft en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27296239. Onze website heeft als doel om mensen bij elkaar te brengen. Hiervoor hebben wij gegevens nodig. Wanneer wij geen gegevens zouden verzamelen, zouden wij als bedrijf geen opdrachtgevers en IT professionals met elkaar in contact kunnen brengen. Zonder de juiste data kunnen we simpelweg geen passende match maken. Wij koppelen geen producten aan producten, maar mensen aan mensen. Weten wie je bent, is daarbij essentieel. In dit document geven wij duidelijk aan welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we de gegevens bewaren en hoe we ze beveiligen. Mocht je na het lezen van dit document vragen of opmerkingen hebben, dan kun je via info@IT4Hire.nl in contact komen met onze medewerker die verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling. Heb je privacy gerelateerde klachten over onze dienstverlening dan vragen wij je ook dit emailadres te gebruiken. Onze medewerker zal deze zorgvuldig afhandelen en zo nodig met jou in contact treden. Via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag bestaat ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Verwerkingsdoeleinden

Om IT Professionals en opdrachtgevers aan elkaar te kunnen koppelen, verzamelen, verwerken en bewaren wij persoonsgegevens. Ons doel is daarmee bemiddeling zodat IT professionals aan de slag kunnen binnen projecten van opdrachtgevers. In eerste instantie gaat het om het op de hoogte stellen van opdrachtgevers en/of IT professionals van een mogelijke match. Vervolgens begeleiden we IT professionals bij een intake. Tenslotte verzorgen we de contractuele afhandeling met de IT professional en met de Opdrachtgever. In elke fase hebben we persoons-en bedrijfsgegevens van de opdrachtgever en de IT professional nodig om onze taken te kunnen uitvoeren.

3. Rechtsgrond

Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel bij jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Je hebt uiteraard het recht om verleende toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

4. Persoonsgegevens

Als je in contact treedt met een van onze medewerkers of interesse toont in een project of een IT professional via onze website dan nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij slaan alleen persoons- en bedrijfsgegevens op die nodig zijn om onze verwerkingsdoeleinden te realiseren. Wij doen alle moeite om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen. De veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan nooit volledig gegarandeerd worden omdat deze veiligheid ook afhangt van factoren die wij niet controleren (bijvoorbeeld de anti-virus maatregelen die IT professionals en opdrachtgevers moeten nemen). Wanneer je een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens om een dienstverleningsovereenkomst met je aan te gaan. Gegevens die we verwerken hebben betrekking op de op de match met mogelijk passende projecten (zoals bijvoorbeeld jouw cv en andere relevante informatie en correspondentie met ons omtrent projecten). Op deze manier kunnen wij jou informeren over bestaande en toekomstige mogelijkheden bij onze opdrachtgevers.

5. Persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de matchingprocedure(s) af te ronden. Wanneer wij verwachten in de toekomst mogelijk andere interessante projecten aan te kunnen bieden, zullen wij je persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel bewaren. Wij slaan jouw gegevens op in onze database, op een server in een beveiligde omgeving. Enkel geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze omgeving. Er is een beveiligingsprotocol van toepassing die de hele keten van kantoor tot Nederlands datacentrum omvat.

6. Automatisch gegenereerde informatie

Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van Google Analytics en aanverwante Google diensten mogelijk te maken. We doen dit uitsluitend om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Ook worden enkele technische cookies gegenereerd die noodzakelijk zijn voor onder andere het aanmeldproces. Je kunt cookies desgewenst uitschakelen in je browserinstellingen, maar we kunnen dan niet garanderen dat alle onderdelen van de website goed werken. Wij maken niet gebruik van Pixel tracking om te achterhalen hoe iemand op onze websites terecht is gekomen. Ook proberen we op geen enkele manier anonieme profielen te voorzien van persoonsgegevens door bijvoorbeeld een identiteit te koppelen aan een IP adres.

7. Gegevens verstrekken aan derden

Opdrachtgevers hebben nooit toegang tot persoonsgegevens in onze systemen. Opdrachtgevers kunnen alleen anonieme profielen van IT-professionals zien op de publieke website (zoals ook andere website bezoekers die profielen kunnen zien). Het profiel is dermate beperkt dat de identiteit van de IT professional niet te achterhalen is op basis van de aangeboden informatie. IT-professionals kunnen ook nog apart aangeven dat het anonieme profiel niet zichtbaar moet zijn op de website. Om vast te stellen of er een match is, kunnen wij gegevens aan een opdrachtgever verstrekken, maar we doen dit nooit zonder voorafgaande expliciete toestemming van de IT professional. Al onze opdrachtgevers moeten zich (net als alle andere bedrijven die persoonsgegevens verwerken binnen de Europees Economische Ruimte ) ook aan de AVG houden. Daarnaast hebben wij een verwerkingsovereenkomst met het bedrijf iDelft BV om verder zorg te dragen voor jouw privacy. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of verkopen voor het toezenden van reclame of andere direct marketing doeleinden. Wel kunnen wij gegevens verstrekken wanneer wij hiertoe door een rechtszaak of een wettelijke bepaling gehouden zijn, of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten in een juridische procedure. Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken aan Opdrachtgevers spannen wij ons ertoe in dat zij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze Privacy Verklaring.

8. Jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wanneer jij jouw gegevens wil inzien, wijzigen of verwijderen, dan dien je een email te sturen naar info@it4hire.nl. Het kan noodzakelijk zijn dat wij hiervoor jouw identiteit moeten vaststellen. Op deze manier zijn we er zeker van dat jouw gegevens enkel aan jou worden verstrekt, dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd of zelfs verwijderd. Alle aanvragen tot inzage, wijziging of verwijdering worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Dit zal altijd binnen de wettelijke gestelde termijn zijn. Bij een aanvraag tot inzage ontvang je een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de AVG. Wanneer je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken wilt wijzigen, worden de wijzigingen in jouw persoonlijk profiel zo spoedig mogelijk doorgevoerd. Wil je jouw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen, wordt deze procedure zo spoedig mogelijk in gang gezet, hiervan houden wij je op de hoogte conform de procedure die is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de AVG. Communicatie hieromtrent zal altijd schriftelijk en binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek geschieden.

9. Wijzigingen Privacy Verklaring

Onze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden gecommuniceerd via onze website www.it4hire.nl. Wij raden aan om deze regelmatig te checken.